Yeni Üye Giriş Ödentisi

Asil üye giriş ödentisi 350.000.- TL’dir.

YENİ ÜYELİK ŞARTLARI TÜZÜK MADDELERİ:

MADDE 4C-  ÜYE

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişiler için Türkiye’de ikamet şartı aranmaktadır.

Aday üye; en az 5 (beş) yıllık kulüp üyesi olan 2 kişi tarafından teklif edilir. Teklif akabinde aday üye, Yönetim kurulu’nca istenen bilgi ve belgelerle bilirlikte üye kayıt formunu doldurur ve Yönetim Kurulu’na sunar.

Aday kayıt formunun Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi hâlinde, Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, üye kabul kuruluna sevk eder. Üye Kabul Kurulu sevk tarihinden en geç on (10)gün içinde başvuruları red veya kabul eder. Başvurusu kabul edilen adayın, fotoğraflı ve yazılı kayıt formu askıya konur. Askı süresi 10 gündür. Bu süre içinde aday hakkında, Kulüp üyelerinin bir görüş ya da itirazı olursa Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu bu bildirimlerin gizliliğine uymakla yükümlüdür. İtiraz ve şikayet halinde Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, aday üye talep formunu red etme hakkına sahiptir. Red nedeni bildirilebilir.

Üyeliğe kabul edilen aday, Kendisine bu konuda yapılacak bildirimden sonra, Genel Kurulca o yıl için belirlenen giriş ödentisini, Yönetim Kurulunca belirlenen şekil ve süreler de ödemekle yükümlüdür. Giriş ödentisi tamamlanana kadar Aday üyeye “Geçici Giriş kartı” verilir. Geçici giriş kartı verilenler Genel Kurulda oy kullanamaz. Ödemenin tamamının yapılması halinde Yönetim tarafından resimli üye kimlik kartı çıkartılır.

Aday üye, kendisine tanınan süreler zarfında giriş ödentisini ödemez ise adayın başvurusu Yönetim Kurulunca iptal olunur. İptal karar tarihine kadar yapılan ödemelerin tümü iade edilmez.

Bu karar Yönetim Kurulunca değerlendirilecek mücbir sebep halleri hariç kesin olup, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe, aynı kişinin, üyelik başvurusu kabul edilemez.

Üyenin ölümü halinde eş veya üye olmayan tüzük 4 madde C fıkra hüküm ve esaslarına uyan çocuklarından biri, 2 yıl içinde Yönetim Kuruluna başvurur, varsa, kendisinin ve üyenin geçmiş borçlarını aylık her yıl Amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanuna göre belirlenen ve hesaplanan gecikme cezası ile birlikte ödemek şartı ile üyeliğe kabul edilir ve ölen üyenin sicilini alır.

Ölen üyenin fiili ehliyete sahip çocuklarından biri, üyelik için başvuruyor ise sağ kalan eş ile diğer fiili ehliyete sahip çocuklarının noterden tasdikli muvafakatname vermesi şarttır.

Sağ kalan eşin üyelik başvurusunda böyle bir muvafakatname şartı aranmaz. Tüzüğün 4. madde C fıkrasında yer alan üyelik şart, koşul ve prosedür burada da uygulanır.

MADDE 8: - ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir.
Kulübe üye olan her kişi kulüp tüzüğüne ve Yönetim Kurulu’nca çıkartılmış kulüp yönergelerine uymakla mükelleftir.

Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu yürürlükte ilgili kanun hükümlerine göre kullanır.

Üye yakınları ve üyenin konukları, üyenin sorumluluğu altında, kendilerine tanınan hak ve olanakları kullanabilirler.

Üye, beraberinde getirdiği misafirlerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Kulüp Misafir Yönergeleri”ne uygun ve o yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen giriş ödentisini ödemek şartı ile günü birlik kulüp tesislerinden faydalanabilir. Teknesi ile gelen konuk turist, Yönetim Kurulu’nca belirlenen usul ve ödenti karşılığı, geçici olarak kulüp tesislerinden faydalandırılabilir.

Üye; kulübün katılmadığı yarışmalara kulübü temsilen katılamaz.

Spor kulübü üyeleri, ilgili mevzuat ve spor kulübü tüzüğü hükümleri ile spor kulübü organlarının kararlarına uymakla ve spor kulübü tüzüğünde belirtilen esaslara göre yıllık üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler.

Kulüpten istifa eden, aidatlarını ödememiş olmaları sebebi ile üyelikten çıkarılanlar veya üye çocuğu olup da ailevi üyelikten üyeliğe geçiş işlemlerini zamanında yapamayanlar spor kulübüne üye olmak isterler ise, kendisine tahakkuk ettirilen eski borçlarını faizleri ile birlikte ve o yıla ait üye giriş ödentisinin %50 sini ödemeleri halinde kulüp üyeliğini tekrar kazanmalarını sağlayacak düzlenmeler yapılması hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak, istifa ,üyelikten çıkarılma ve üyeliğe geçmeme tarihi üzerinden en geç 5 yıl içinde müracaat etmeleri gerekir. Aksi takdirde yeni aday üye statüsünde müracaat yapabilirler. Ancak üye çocukları için bu sürenin kullanımı, ailevi üyeliğin son bulduğu tarihten itibaren 5 yıl ile sınırlıdır.