Yeni Üye Giriş Ödentisi

Asil üye giriş ödentisi 50.000.- TL’dir.

YENİ ÜYELİK ŞARTLARI TÜZÜK MADDLERİ:

ÜYE OLMA KOŞULLARI

ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

D*MADDE–5 ASİL ÜYE OLMA KOŞULLARI:

a) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
b) Adayın iki üye tarafından yazılı olarak yönetim kuruluna tanıtılması gereklidir.
c) Yönetim Kurulu: Adayın fotoğraflı ve yazılı isteğini askıya koyar. Askı süresi 10 gündür. Bu süre içinde aday hakkında, Dernek üyelerinin bir görüş ya da itirazı olursa Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu bu bildirimin gizliliğine uyar.
d) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, üye kabul kurulundan geçirerek, başvuru tarihinden otuz gün içinde ret veya kabul eder. Üye kabul edilen aday, kendisine bu konuda yapılacak bildirimden, en geç otuz gün içinde yükümlülüklerini, Yönetim Kurulunca belirlenecek şekilde getirmeye mecburdur. Yükümlülüklerini, süresi içinde yerine getirmeyen üye adayının işlemi Yönetim Kurulunca iptal olunur. Bu karar kesin olup aradan bir yıl geçmedikçe aynı kişinin üyelik için yeni bir isteği kabul edilemez. Yukarıda belirtilen yükümlüklerini yerine getiren üyeye resimli bir kimlik verilir.
e) Üyeliğe kabul edilmeyen adaya, ret nedeni bildirilmez.

MADDE 8: - ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ:

a) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
b) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu yürürlükte Dernekler Kanunu hükümlerine göre kullanır.
c) Üye yakınları ve üyenin konukları, üyenin sorumluluğu altında, kendilerine tanınan hak ve olanakları kullanabilirler.
d) Derneğe üye ancak, beraberinde ve Yönetim Kurulunca düzenlenecek yöntem ve şekle göre konuk getirebilir. Teknesi ile gelen konuk turist, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı yönteme göre ve ödenti karşılığı, geçici olarak dernek tesislerinden faydalanabilir.
e) Üye; derneğin katılmadığı yarışmalara derneği temsilen katılamaz.